zaban va maze ha zaban va maze ha

welcome to our site

زبان چیست؟

زبان یکی از اندامی است که مزه ها را تشخیص می دهد

  • زبان اندام حس چشایی است.
  • در زبان و دیواره ی آن گیرنده های جشایی است
  • زبان 4 مزه را حس می کند
  • مرکز چشایی در مغز لب پسسری است
  • مرکز چشایی وبویایی نزدیک به هم است
  • به همین دلیل کار حس بویایی وچشایی با هم هماهنگ است