zaban va maze ha zaban va maze ha

welcome to our site

انواع مزه ها

  • ترش
  • شیرین
  • تلخ
  • شور
  • هر یک از مزه ها در یک قسمتی از زبان احساس می شود
  • مثلا ترشی و شوری در کناره های زبان هحساس می شود
  • یا شیرینی در نوک زبان احساس می شود
  • یا تلخی در انتهای زبان حس می شود